Wykonanie Rewitalizacji Kościoła pw. Św. Wita w Mełgwi

 

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka św. Wita w Mełgwi ul. Kościelna 12, 21-007 Mełgiew.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Parafia Rzymskokatolicka św. Wita w Mełgwi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie Rewitalizacji Kościoła pw. Św. Wita w Mełgwi, objętej projektem nr RPLU.07.01.00-06-0128/16 pn.  „Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wita w Mełgwi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, umowa o dofinansowanie nr RPLU.07.01.00-06-0128/16-00 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO