ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO NA ROBOTAMI BUDOWLANYMI/KONSERWATORSKIM
DLA ZADANIA INWESTORSKIEGO PN.: „REWITALIZACJA KOŚCIOŁA PW. ŚW. WITA W MEŁGWI”

 

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka św. Wita w Mełgwi ul. Kościelna 12, 21-007 Mełgiew

Rodzaj zamówienia: usługa

Parafia Rzymskokatolicka św. Wita w Mełgwi zaprasza do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi/konserwatorskim dla zadania inwestorskiego pn.: „Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wita w Mełgwi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, umowa o dofinansowanie nr RPLU.07.01.00-06-0128/16-00 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1116844
Zapytanie ofertowe
Dokumentacja techniczna – załącznik nr 8

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO